Положення про відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної

адміністрації

02.12.2016 року № 349

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ фінансів Народицької  районної

державної адміністрації Житомирської області

 

 

 1. Відділ фінансів Народицької районної державної адмiнiстрацiї Житомирської області (далi - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

            Відділ є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підпорядковується голові Народицької районної державної адміністрації Житомирської області, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.

      

 1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голів Житомирської обласної державної адміністрації та Народицької районної державної адміністрації, Регламентом Народицької районної державної адміністрації, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами. Відділ керується також наказами директора Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації, прийнятими у межах його компетенції.

         Повне найменування юридичної особи:

         Відділ фінансів Народицької районної державної адмiнiстрацiї Житомирської області;

         Скорочена назва:

         ВФ Народицької РДА.

         Місцезнаходження юридичної особи:

11401, Житомирська область, Народицький р-н, смт.Народичі, вул. 1-го Травня, 15.  

 

 1. Основними завданнями відділу є:

    1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Народицького району;

     2) складання розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди, подання їх на розгляд до районної державної адміністрації;

     3) розроблення в установленому порядку проекту місцевого бюджету;

     4) здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;

     5) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально- економічного розвитку на території Народицького району;

     6) розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

     7) здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету на території Народицького району;

     8) забезпечення цільового і ефективного використання бюджетних коштів.

 

 1. Завданнями відділу відповідно до покладених повноважень є:

     1) виконання Конституції і законів України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснення контролю за їх реалізацією;

     2) розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

     3) визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

     4) проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналізу бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

     5) прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд до районної державної адміністрації та районної ради;

     6) участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, підготовці пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналіз соціально-економічних показників розвитку району та враховування їх під час складання районного бюджету;

     7) організація роботи, пов'язаної із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації, визначення порядку і термінів подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, матеріалів для підготовки проекту районного бюджету;

     складання проекту районного бюджету, проекту рішення районної ради та інших матеріалів відповідно до законодавства;

     складання пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

     8) складання, затвердження тимчасового розпису та розпису районного бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису районного бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

     9) затвердження паспортів бюджетних програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

     10) здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків районного бюджету з державним і обласним бюджетами;

     11) перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

     12)  погодження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів структурних підрозділів районної державної адміністрацій;

     13) здійснення за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до районного бюджету;  

     14) організація виконання районного бюджету, забезпечення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами державної податкової служби, територіальними органами Державної казначейської служби України надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

     15) підготовка та надання районній раді офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

     16) здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

     17) зведення показників бюджету, та подання їх в установлені терміни до структурного підрозділу з питань фінансів обласної державної адміністрації;

     18) проведення моніторингу змін, що вносяться до районного бюджету;

     19) за рішенням відповідної місцевої ради розміщує тимчасово вільні кошти місцевого бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

     20) проведення на базі статистичного, фінансового і прогнозного розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств, установ, організацій, розташованих на території району, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, підготовлення пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

     21) інформування керівництва районної державної адміністрацій про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подання річного та квартального звіту про виконання районного бюджету;

     22) розгляд звернень та підготовлення пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету;

     23) участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, підготовки пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснення контролю за витрачанням цих коштів;

     24) застосування попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;     

     25) прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

     зупинення операцій з бюджетними коштами,

     призупинення бюджетних асигнувань,

     зменшення бюджетних асигнувань,

     повернення бюджетних коштів до районного бюджету,

     безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

     26)  забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;      

     27)  здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;

     28) забезпечення ефективного та цільового використання відповідних бюджетних коштів;

     29) розроблення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

     30) участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

     31) участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

     32) підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації;

     33) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

     34) розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;

     35) опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

     36) забезпечення доступності інформації про бюджет в частині визначеній Бюджетним кодексом України;

     37) в межах визначених законодавством контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади в частині реалізації бюджетної політики;

     38) організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

     39) забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

     40) участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

     41) забезпечення захисту персональних даних;

     42) забезпечення у межах своїх повноважень виконання мобілізаційної підготовки цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

     43) забезпечення створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників відділу;   

     44) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

     45) здійснення інших, передбачених законом, повноважень.

 

 1. Відділ має право:

     1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

     2) залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

     3) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

     4) скликати в установленому порядку наради та проводити семінари з питань, що належать до його компетенції.

 

 1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також територіальними органами Державної казначейської служби України, органами державної податкової служби та органами Державної фінансової інспекції України з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з заступником голови Житомирської обласної державної адміністрації і за погодженням з директором Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.
 1. На період відсутності начальника відділу його обов’язки виконує  головний спеціаліст відділу.
 1. Начальник відділу:

     1)  здійснює керівництво діяльністю відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

     2)  подає на затвердження голові районної державної адміністрації Положення про відділ;

     3)  затверджує структур відділ, посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

     4)  розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання відділу, має право розпорядження рахунками та право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів;

     5)  затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

     6)  планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

     7)  вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

     8) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

     9) бере участь у засіданнях колегії районної державної адміністрації, комісіях, утворених головою районної державної адміністрації;

     10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

     11) бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

     12)  представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з Департаментом фінансів Житомирської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови районної державної адміністрації;

     13) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

     Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін’юсту;

     14) подає на затвердження кошторис голові районної державної адміністрації, який встановлює та доводить до відділу обсяги бюджетних асигнувань, граничну чисельність та фонд оплати праці працівників, проекти кошторису та штатного розпису відділу на відповідний рік;

     15) здійснює добір кадрів;

     16)  організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

     17) призначає на посаду та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності за висновком дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ;

     18)  укладає договори та угоди;

     19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

     20) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

     21) керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, утвореного як юридична особа публічного права, здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників цього підрозділу.

     22) здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

 1.        Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, головою обласної державної адміністрації, Міністерством фінансів України, іншим центральним органом виконавчої влади.
 1.        Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
 1.        Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова районної державної адміністрації.
 1.        Відділ є бюджетною установою.
 1.        Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, що не суперечать законодавству.
 1.        Відділ є юридичної особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи і бланки.
 1.  Відділ не є прибутковою установою.

 

 

Керівник апарату

державної адміністрації                                             Ю.А.Кравченко