Інформація  про виконання плану розвитку архівної справи

                               в Народицькому районі за  2015 рік

 

         Вся робота архівного сектора Народицької районної державної адміністрації за 2015 року була спрямована на виконання плану розвитку архівної справи в районі, здійснення заходів, щодо реалізації Закону України «Про національний архівний фонд та архівні установи» виконання завдань передбачених «Програмою здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду та таких, що підлягають включенню до нього, на 2009-2019 роки», «Державною  цільовою соціальною програмою забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки» вжиття заходів щодо посилення пожежної безпеки архівного сектора райдержадміністрації:

 

         1.    Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ

 

        

         1.6. Закартоновано 366 од.зб., з плану 190 од.зб.

 

         1.7. Було перевірено наявність документів постійного зберігання  в кількості  688  од.зб. у 22 фондах ІІІ категорії,  з плану 688 од.зб.

 

         2.    Створення та розвиток науково-довідкового апарату  до

                 документів НАФ

 

          2.2. Удосконалення та перероблення описів управлінської документації не проводилось .

 

         3.    Формування НАФ  та експертиза цінності документів.               

                 Організація зберігання документів в архівних підрозділах               

                 підприємств, установ і організацій

 

         3.1. Прийнято на державне зберігання управлінської документації 366 од.зб., з плану 190 од.зб.

 

         3.2. Було подано на розгляд ЕПК:

          3.2.1. - описів управлінської документації – 400 од.зб., з плану - 150 од.зб.  

 

          3.2.2. Погоджено з ЕПК:

 

                 - описів справ з кадрових питань (особового складу) – 260 од.зб., з плану - 110 од.зб.

                 - номенклатур справ -11 з плану 10 .

                 - положень про ЕК  - 19 положень,  з плану - 19.

                 - положень про архівний підрозділ – 6 положень,  з плану - 6.

                                                                    

         3.4.   Упорядковано на договірних засадах:

                  - управлінської документації постійного зберігання – 400 од.зб.,

                    з плану – 150 од зб.

                  - документів з кадрових питань (особового складу) – 260 од.зб., з плану - 110 од.зб.

                                                                 

         3.5.1. Протягом року було проведено - 6 перевірок з плану - 4 перевірки.

                    з них:  комплексних   - 6

                                                                

         3.5.3. Взято участь у проведені семінарів – 2, з плану - 4 семінари.

 

         3.5.3.2. Участь у семінарах взяло 85 слухачів, з плану 82 слухачів.

 

         4.      Використання інформації документів Національного архівного

                   фонду       

 

         4.1.   Ініціативне інформування – направлено 8 інформаційних листів, з плану - 4 інформаційних листи. 

 

         4.2.    Виконано запитів:                              - 155, з плану -100 запитів

 

                 

                    - соціально правового характеру:

                надійшло                                             -155 запитів, з плану – 100 запитів                                                                                                       

 

                виконано                                             - 155  запитів

                із позитивним результатом               - 147запити

                з рекомендацією звернутися за

                місцем знаходження документів      -  0 запитів

                негативних                                          - 8 запитів

                     - кількість звернень від громадян,

                    розглянутих на особистому прийомі – 71 звернень, з плану - 70 звернень.

 

Завідуючий архівним сектором

райдержадміністрації                                                    Т.М.Зінчук                                     

    

14.12.2015 р.