Сектор сімї, молоді і спорту

Сектор сім'ї, молоді та спорту є структурним підрозділом районної державної адміністрації

 

Структура сектору:

Завідувач сектору - Трохименко Тетяна Петрівна 

Головний спеціаліст - Тонкошкура Ірина Михайлівна 

телефон: (04140) 2-15-72

е-mail: narrda_osvita@ukr.net

Основним завданням сектору є:

        1) забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері  сім’ї,  молоді, фізичної культури і спорту;

        2) виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї;

         3) сприяння розвитку видів спорту визнаних в Україні;

         4) сприяння молодіжним, дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям;

         5) організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

                                                                       

Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у  галузі фізичної культури та спорту у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень голови районної  державної адміністрації, у визначених законом випадках — проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

        12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові  районної державної адміністрації;

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

19) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

20) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

24) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

25) забезпечує захист персональних даних;

26) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

27) готує пропозиції до проектів державних та районних програм, планів і прогнозів з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту;

28) розробляє разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування,  за участю об’єднань громадян  проекти програм з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, організовує роботу, пов’язану з їх виконанням, вносить в установленому порядку на розгляд районної державної адміністрації пропозиції щодо фінансового забезпечення цих програм;

29) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

30) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

       31) забезпечує в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді;

32) забезпечує організацію та проведення конкурсів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів та інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;

33) координує дії служби у справах дітей, центру соціальних служб для  сім'ї, дітей та молоді та Народицького відділення поліції Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області з питань попередження насильства в сім’ї;

34) координує в межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі  людьми, вносить пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних  центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає їм консультаційну медичну допомогу;

 35) забезпечує проведення  заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, відповідального батьківства, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

36) надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильства в сім'ї;

37) забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів з   проблем молоді і молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом;

38) забезпечує в межах своїх повноважень заходів з утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

39) забезпечує поширення передового досвіду роботи з питань сім'ї, дітей, молоді, впровадження рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, проведення з цією метою методичних та науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

 

40) залучає кошти підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, дітей і молоді;

41) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

       42) забезпечує формування і затвердження календарних планів спортивних          змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів району та області;

        43) забезпечує організацію і проведення фізкультурно–оздоровчих та спортивних заходів, передбачених календарними планами, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

        44) забезпечує організацію роботи з фізичного виховання і впровадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

        45) здійснює у межах своїх повноважень заходи соціального захисту спортсменів, зокрема, спортсменів–інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

       46) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження державними нагородами, присвоєння спортсменам спортивних звань, а також призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, талановитим перспективним спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту в районі;

       47) забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;

       48) забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;

49) удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

50) здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів з цією метою;

        51) забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту;

52) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні  семінари, конференції, інші заходи;

53) реєструє спортивні  рекорди та досягнення спортсменів району, подає в установленому порядку управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації документи для затвердження рекордів України, встановлених спортсменами району;

        54) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку   фізичної культури і спорту,  сприяє організації  підвищення їх кваліфікації;

55) комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує

організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для тренувань членів національних збірних команд, кандидатів на участь в Олімпійських та Параолімпійських іграх;

56) взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій,

асоціацій, спілок, об’єднань, тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту (версії), згідно з укладеними двосторонніми договорами;

57) залучає до розв’язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного

руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

58) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва  з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту;

59) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об’єктів, виступає замовником їх будівництва, відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

60) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань;

61) здійснює інші функції у сфері сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту,

 визначені законодавчими та нормативно-правовими актами;

        62) виконує, згідно із законодавством, функції головного розпорядника коштів відповідних бюджетів, що спрямовуються на розвиток фізичної культури і спорту, виконання заходів районних Програм стосовно сім’ї, та молоді, оздоровлення дітей району в стаціонарних оздоровчих закладах;

       63) виконує, у межах своїх повноважень, затверджений в установленому порядку кошторис сектору;

       64) надає адміністративні послуги.Основним завданням сектору є:

        1) забезпечення реалізації на території району державної політики у сфері  сім’ї,  молоді, фізичної культури і спорту;

        2) виконання програм та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї;

         3) сприяння розвитку видів спорту визнаних в Україні;

         4) сприяння молодіжним, дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям;

         5) організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

 

                                                                            

  1. . Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у  галузі фізичної культури та спорту у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень голови районної  державної адміністрації, у визначених законом випадках — проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

        12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові  районної державної адміністрації;

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

19) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

20) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

24) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

25) забезпечує захист персональних даних;

26) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

27) готує пропозиції до проектів державних та районних програм, планів і прогнозів з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту;

28) розробляє разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування,  за участю об’єднань громадян  проекти програм з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, організовує роботу, пов’язану з їх виконанням, вносить в установленому порядку на розгляд районної державної адміністрації пропозиції щодо фінансового забезпечення цих програм;

29) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

30) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

31) забезпечує в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді;

32) забезпечує організацію та проведення конкурсів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів та інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;

33) координує дії служби у справах дітей, центру соціальних служб для  сім'ї, дітей та молоді та Народицького відділення поліції Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області з питань попередження насильства в сім’ї;

34) координує в межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі  людьми, вносить пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних  центрів для осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надає їм консультаційну медичну допомогу;

 35) забезпечує проведення  заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, відповідального батьківства, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

36) надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильства в сім'ї;

37) забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів з   проблем молоді і молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом;

38) забезпечує в межах своїх повноважень заходів з утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

39) забезпечує поширення передового досвіду роботи з питань сім'ї, дітей, молоді, впровадження рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, проведення з цією метою методичних та науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;

 

40) залучає кошти підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, дітей і молоді;

41) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

       42) забезпечує формування і затвердження календарних планів спортивних          змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів району та області;

        43) забезпечує організацію і проведення фізкультурно–оздоровчих та спортивних заходів, передбачених календарними планами, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

        44) забезпечує організацію роботи з фізичного виховання і впровадження фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

        45) здійснює у межах своїх повноважень заходи соціального захисту спортсменів, зокрема, спортсменів–інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

       46) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження державними нагородами, присвоєння спортсменам спортивних звань, а також призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, талановитим перспективним спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту в районі;

       47) забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;

       48) забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;

49) удосконалює форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;

50) здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури і спорту в районі, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів з цією метою;

        51) забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту;

52) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи у сфері фізичної культури і спорту, проводить з цією метою методичні  семінари, конференції, інші заходи;

53) реєструє спортивні  рекорди та досягнення спортсменів району, подає в установленому порядку управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації документи для затвердження рекордів України, встановлених спортсменами району;

        54) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку   фізичної культури і спорту,  сприяє організації  підвищення їх кваліфікації;

55) комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує

організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для тренувань членів національних збірних команд, кандидатів на участь в Олімпійських та Параолімпійських іграх;

56) взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій,

асоціацій, спілок, об’єднань, тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту (версії), згідно з укладеними двосторонніми договорами;

57) залучає до розв’язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного

руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

58) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва  з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту;

59) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об’єктів, виступає замовником їх будівництва, відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

60) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань;

61) здійснює інші функції у сфері сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту,

 визначені законодавчими та нормативно-правовими актами;

        62) виконує, згідно із законодавством, функції головного розпорядника коштів відповідних бюджетів, що спрямовуються на розвиток фізичної культури і спорту, виконання заходів районних Програм стосовно сім’ї, та молоді, оздоровлення дітей району в стаціонарних оздоровчих закладах;

       63) виконує, у межах своїх повноважень, затверджений в установленому порядку кошторис сектору;

       64) надає адміністративні послуги.