ВІДДІЛ З ПИТАНЬ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Народицької районної державної адміністрації Житомирської області

І. Загальні положення

1. Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Народицької районної державної адміністрації Житомирської області (далі відділ) утворюється головою районної державної адміністрації та є структурним підрозділом Народицької районної державної адміністрації Житомирської області і в межах району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

До складу відділу входить:

Центр надання адміністративних послуг Народицької районної державної адміністрації, як постійно діючий робочий орган Народицької районної державної адміністрації та підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації;

Сектор питань державної реєстрації Народицької районної державної адміністрації Житомирської області, як постійно діючий робочий орган Народицької районної державної адміністрації та підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації.

2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з відповідним структурним підрозділом обласної державної адміністрації.

Відділ підпорядкований, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації, а також підзвітний відповідним структурним підрозділам вищого рівня обласної державної адміністрації.

3.     Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

Повне найменування юридичної особи:

Відділ з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Народицької районної державної адміністрації Житомирської області:

Скорочена назва: Відділ з питань НАП та ДР Народицької РДА.

Місцезнаходження юридичної особи:

11401, Житомирська область, Народицький район, смт. Народичі, вул. 1-го Травня 15.

ІІ. Основні завдання та функції відділу

1. Основними завданнями відділу є участь у забезпеченні реалізації на території району

1) державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

2) державної політики у сфері надання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

 1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, Департаменту, розпоряджень голови обласної і районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) організовує надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

3) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

4) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

5) прийом та видача документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, надання відомостей з Єдиного державного реєстру;

6) забезпечення ведення відповідно до чинного законодавства Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного реєстру громадських формувань, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

7) здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону та заходи щодо підвищення ефективності роботи в даному напрямку;

8) забезпечення взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

9) здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також оформлення та видача витягу з Єдиного державного реєстру;

10) формування та ведення реєстраційних справ відповідно до законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» і Порядку формування та зберігання реєстраційних дій затвердженого Наказом МЮУ від 18.11.2016 року №3267/5;

11) здійснення інформаційного забезпечення діяльності державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
12) здійснення інших повноважень, передбачених законами України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про надання адміністративних послуг» та іншими нормативно-правовими актами;

13) забезпечення належної взаємодії з Державним реєстром актів цивільного стану громадян та Єдиним реєстром довіреностей адміністраторами Центру надання адміністративних послуг та державними реєстраторами Сектору з питань державної реєстрації;

14) підготовка та подання в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

15) здійснення контролю за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

16) розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій;

17) інформування населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

18) розроблення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

19) підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації;

20) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

21) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;

22) інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

23) організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

25) забезпечує захист персональних даних;

26) здійснює інші передбачені законом повноваження.

IІІ. Права та відповідальність відділу

1. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

1) отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації;

4) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

ІV. Керівництво відділу

1. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

Керівництво та відповідальність за діяльність Центру надання адміністративних послуг та Сектору з питань державної реєстрації покладається на начальника відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Народицької районної державної адміністрації Житомирської області.

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голови місцевої держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу;

14) призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, крім адміністраторів Центру надання адміністративних послуг та державних реєстраторів Сектору з питань державної реєстрації;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

17) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби у відділі;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

V. Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними підрозділами

1. Відділ в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

VI. Інші питання діяльності відділу

1. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, керівником відповідного структурного підрозділу вищого рівня обласної державної адміністрації.

2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

3. Штатний розпис і кошторис відділу затверджує голова районної держадміністрації за пропозиціями начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228.

4. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

5. Відділ не є прибутковою установою.