СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей Народицької районної державної адміністрації  Житомирської області

1. Служба у справах дітей Народицької районної держадміністрації Житомирської області (далі - служба) є структурним підрозділом Народицької районної держадміністрації Житомирської області, який утворюється головою районної держадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові Народицької районної держадміністрації Житомирської області та службі у справах дітей відповідно до Житомирської обласної,  держадміністрації.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, розпорядженнями голови обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, наказами начальника служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

3. Основними завданнями служби є:

1) захист прав та інтересів дітей;

2) запобігання дитячій бездоглядності ;

3) захист прав та інтересів дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування;

4) профілактика правопорушень серед дітей.

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

У сфері соціального захисту дітей;

- сприяє дотриманню та захисту особистих,  майнових та житлових прав дітей;

- складає опис майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- сприяє збереженню майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вживає заходів для встановлення опіки над майном;

- веде облік майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- надає роз’яснення з питань підготовки документів щодо відчуження майна дитини;

- організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на забезпечення прав та інтересів дітей;

- здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах для дітей незалежно від форми власності, у сім`ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу; 

- надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, інформаційно-роз`яснювальну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей;

- координує зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми  власності у питанні захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- влаштовує дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передає під опіку, піклування, на усиновлення;

- перевіряє стан роботи щодо захисту прав та законних інтересів дітей у закладах для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан  виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

- представляє у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

- запрошує для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживає заходів до усунення таких причин;

 

У сфері запобігання дитячій бездоглядності:

- реалізує на відповідній території державну політику з питань  захисту прав дітей, запобігання дитячій бездоглядності та правопорушень серед них;

- визначає пріоритетні напрямки поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяє фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові;

- організовує разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо захисту прав та інтересів дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність, запобігання правопорушень серед них;

- веде, в межах компетенції,  державну статистику щодо дітей;

- разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

- організовує дослідження стану дотримання прав дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, підготовка, в межах компетенції, інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів;

- визначає потребу адміністративно-територіальної одиниці в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

 

У сфері захисту прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

- оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

- сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також розвитку мережі закладів виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, умови проживання в яких наближені до родинних, закладів соціального захисту дітей;

- бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у біологічні сім'ї, сім`ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

- складає акт обстеження житлово-побутових умов потенційного усиновителя, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

- готує звіт про умови проживання, стан здоров`я, виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, у сім'ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників та повернення в біологічні сім`ї;

- здійснює місцевий облік дітей, які можуть бути усиновленими;

- забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування і сім`ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти”;

- забезпечує створення, впровадження, керування комплексною системою захисту інформації, що обробляється в ЄІАС “Діти”;

- здійснює моніторинг за достовірністю і своєчасністю внесення змін до ЄІАС “Діти”.

визначає потребу адміністративно-територіальної одиниці в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей; 

веде облік кандидатів в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники;

веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які можуть бути усиновлені, усиновлених дітей, дітей влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, в сім`ї опікунів, піклувальників та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

подає пропозиції щодо формування державної політики, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері своєї компетенції;

надає організаційну і роз’яснювальну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей та соціально-реабілітаційним центрам  (дитячі-містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю (у разі їх наявності);

розробляє і подає на розгляд обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту дітей;

надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення для знайомства з дитиною та з метою налагодження психологічного контакту;

розглядає в установленому порядку звернення громадян;

проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

5. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, міської, районної, районної у місті держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

7) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї та  дітей;

8) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

9) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

10) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

11) готувати пропозиції службі у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації щодо  потреби в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей 

12) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

13) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для захисту прав та законних інтересів дітей.

 

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної держадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Народицької районної держадміністрації Житомирської області за погодженням із заступником голови та начальником служби у справах дітей Житомирської обласної держадміністрації.

9. Начальник служби:

здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу завдань та підпорядкованих службі, закладів ступінь відповідальності заступника начальника служби;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

подає на затвердження голові районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників служби;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису служби.

10. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на сектор з питань опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей.

11. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

12. Утримання служби здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби затверджуються головою Народицької районної держадміністрації Житомирської області.

Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює Народицька районна держадміністрація Житомирської області.

Кошторис та штатний розпис служби затверджуються у встановленому порядку головою Народицької районної держадміністрації Житомирської області  в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

13. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.