СЕКТОР З ПИТАНЬ ОБОРОННОЇ РОБОТ, ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Народицької районної державної адміністрації Житомирської області

I. Загальні положення

1. Сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Народицької районної державної адміністрації Житомирської області (далі сектор) утворюється головою районної державної адміністрації та є структурним підрозділом Народицької районної державної адміністрації Житомирської області.

2. Сектор очолює завідуючий сектора, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з відповідними керівниками управлінь в установленому законодавством порядку.

3. Сектор підпорядковується голові районної державної адміністрації, відповідним структурним підрозділам вищого рівня обласної державної адміністрації.

4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

Повне найменування юридичної особи:

сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Народицької районної державної адміністрації Житомирської області:

Скорочена назва: сектор з питань ОбР, ЦЗ та ВзПО Народицької РДА.

Місцезнаходження юридичної особи:

11400   Житомирська область,  Народицький район,  смт. Народичі,   вул. 1-го Травня, 15.

II. Основні завдання сектора

1. Основними завданнями сектора є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та у галузі оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами на території району;

2) розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі районної ланки ТП ЄДС ЦЗ) до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

3) організація  і  забезпечення  готовності  пунктів  управління райдержадміністрації до дій за призначенням;

4) організація  виконання  нормативних  актів  з  питань  створення  і використання  місцевих матеріальних  резервів  для  запобігання  надзвичайним

ситуаціям, ліквідації їх наслідків;

5) забезпечення  роботи  районної  комісії  з  питань  техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

6) забезпечення  роботи  районної  комісії  з  питань  евакуації, планування,  організації  та  проведення  евакуаційних  заходів  із  зон надзвичайних ситуацій (із зон можливих бойових дій в особливий період);

7) координація  виконання  заходів  з  накопичення  і  підтримання  у постійній  готовності  засобів  індивідуального  захисту,  а  також  приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

8) координація роботи спеціалізованих служб цивільного захисту щодо забезпечення  життєдіяльності  постраждалих  внаслідок  надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій;

9) організація, підготовка, проведення  навчань (тренувань)  з  органами

управління районної ланки ТП ЄДС ЦЗ;

10) організація  навчання  населення  з  питань  цивільного  захисту   та

забезпечення підготовки його до дій у надзвичайних ситуаціях;

11) здійснення  повноважень,  передбачених  Конституцією  України, Законом  України  "Про  місцеві  державні  адміністрації"  у  галузі  оборонної

роботи;

12) участь у державному регулюванні оборонної роботи;

13)  участь  у  розробці  та  організаційному  супроводі  районних  програм оборонного напряму;

14) сприяння  місцевим  органам військового управління у забезпеченні

заходів, пов’язаних з організацією  допризовної підготовки юнаків, призову громадян  України  на  строкову  військову  службу,  залучення  громадян України  на  військову  службу  за  контрактом  у  Збройних  Силах  України,

Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України;

15) організація на території району взаємодії райдержадміністрації з правоохоронними, контролюючими органами, іншими державними органами з питань взаємодії з правоохоронними органами

16)координація реалізації заходів, спрямованих на виконання загальнодержавних, обласних і районних програм у правоохоронній сфері та забезпечення обороноздатності держави, контроль за їх виконанням;

17)  участь у (в):

розробленні та забезпеченні  реалізації районних програм, планів  заходів  у  сфері  цивільного  захисту  населення  і  територій  від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;

організації  проведення  аварійно-рятувальних  та  інших  невідкладних

робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,  у  координації діяльності комунальних  аварійно-рятувальних  служб,  формувань  і  спеціалізованих служб цивільного захисту;

організації  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій,  а  також радіаційного, хімічного та інженерного захисту територій;

заходах  з  територіальної  оборони  в  особливий  період  та  участь  у заходах антитерористичного спрямування;  

III. Функції сектора:

1) розробляє і подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо проектів актів з питань оборонної роботи, включення  до  проекту  місцевого  бюджету  витрат  на  розвиток  і функціонування цивільного захисту району;

2) надання  методичної  допомоги  іншим  структурним  підрозділам райдержадміністрації,  органам  місцевого  самоврядування,  підприємствам,

установам  та  організаціям  незалежно  від  форм  власності,  особам  щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

3) розробляє  проекти  розпоряджень  голови  райдержадміністрації,  у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до повноважень сектора;

4) бере  участь  у  погодженні  проектів  нормативно-правових  актів, розроблених підприємствами, установами, організаціями району;

5) організовує  інформаційне  і  методичне  забезпечення  структурних підрозділів  райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування з питань оборонної роботи;

6) готує  самостійно  або  разом  із  іншими  структурними  підрозділами

інформаційні  та  аналітичні  матеріали  для  подання  голові райдержадміністрації;

7) забезпечує виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції;

8) розглядає  в  установленому  законодавством  порядку  звернення громадян;

9) опрацьовує  запити  і  звернення  народних  депутатів  України  та депутатів відповідних місцевих рад;

10) забезпечує  доступ  до  публічної  інформації,  розпорядником якої він є;

11) постійно інформує населення про стан  виконання наданих  законом повноважень;

12) забезпечує    реалізацію  державної  політики  стосовно  захисту інформації з обмеженим доступом;

13) забезпечує  додержання  режиму  секретності  під  час  здійснення заходів  із  оборонної  роботи  відповідно  до  вимог  Закону  України  «Про державну  таємницю»  та  інших  нормативно-правових  документів  з  питань збереження державної таємниці та службової інформації;

14) забезпечує захист персональних даних;

15) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

16) здійснює інші, передбачені чинним законодавством повноваження.

IV. Права та відповідальність сектора

1. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

1) отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у сфері цивільного захисту;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

V. Керівництво сектора

1. Завідуючий сектора:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор;

3) затверджує посадові інструкції працівників сектора та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу сектора, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектора;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектора, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси сектора у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису сектора в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису сектора;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектора;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектора;

17) забезпечує дотримання працівниками сектора правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби у секторі;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

VI. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

1. Сектор в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

VII. Інші питання діяльності сектора

1. Накази завідуючого сектора, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, керівником відповідного структурного підрозділу вищого рівня обласної державної адміністрації.

2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектора визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

3. Штатний розпис і кошторис сектора затверджує голова районної  держадміністрації за пропозиціями завідуючого сектора відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

4. Сектор є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

5. Сектор не є прибутковою установою.