АРХІВНИЙ СЕКТОР РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 ПОЛОЖЕННЯ

про архівний сектор Народицької районної державної адміністрації Житомирської області

                                                                  

1. Архівний сектор Народицької районної державної адміністрації Житомирської області (далі - сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації та відповідно директору Державного архіву Житомирської області.

 

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мін’юсту та Укрдержархіву, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями районної ради, наказами директора Державного архіву Житомирської області, а також положенням про сектор.

 

 3. Основними завданнями сектора є:

 

- реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

 

- координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань архівної справи і діловодства;

 

- внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

 

- здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

 4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

 

 1) складає і за погодженням з Державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання;

 

 2) забезпечує зберігання, облік і охорону:

 

 - документів Національного архівного фонду, переданих сектору органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та об’єднаннями громадян, які діють (діяли) на території району;

 

- документів особового походження;

 

- друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

 

- облікових документів і довідкового апарату до них;

 

3) організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

 

4) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

 

5) інформує Державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

 

6) подає районній державній адміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання;

 

 7) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

 

8) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

 

9) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи та організації району, подає належні відомості про ці документи Державному архіву області;

 

10) надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

 

11) передає Державному архіву області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

 

12) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

 

13) видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб;

 

14) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

 

15) виконує інші функції, що випливають з покладених на сектор завдань.

 

 5. Сектор має право:

 

- одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

- розробляти і подавати на затвердження в установленому порядку ціни на роботи (послуги), що виконуються (надаються) сектором на договірних засадах;

 

- вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або в інших випадках передбачених законодавством, подання цих документів для проведення експертизи їх цінності;

 

- звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

 

- порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо державної реєстрації цих документів;

 

- порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

 

- скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

 

 Працівники сектора мають право для виконання покладених на них службових обов’язків відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

 

7. Сектор очолює завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням відповідно із заступником голови обласної державної адміністрації та директором Державного архіву області.

 

8. Завідуючий сектора:

 

- здійснює керівництво діяльністю сектора, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

 

- затверджує функціональні обов’язки працівників сектора;

 

- розпоряджається коштами сектора, в межах затвердженого на його утримання кошторису.

 

9. Для проведення експертизи цінності документів сектор утворює експертну комісію.

 

Склад експертної комісії і положення про неї затверджує голова районної державної адміністрації відповідно до типового положення, затвердженого Мін’юстом.

 

10. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис та штатний розпис сектора затверджує голова районної державної адміністрації.

 

11. Сектор є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.