Розпорядження голови райдержадміністрації

від 05.09.2016  № 257

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор цивільного захисту населення та житлово-комунального господарства Народицької районної державної адміністрації Житомирської області

1. Сектор цивільного захисту населення та житлово-комунального господарства Народицької районної державної адміністрації Житомирської області (далі —  сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації, департаменту цивільного захисту населення та департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями сектора є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та житлово-комунального господарства на території Народицького району;

організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил  районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

здійснення разом з іншими органами управління районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи;

аналіз стану житлово-комунального господарства району та підготовка  пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо фінансування районних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення рівня комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;

забезпечення додержання підприємствами, установами та організаціями району, що надають житлово-комунальні послуги, вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;

координація діяльності відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади, а також роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації      обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;

здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою;

вирішення інших питань у сфері цивільного захисту та житлово-комунального господарства відповідно до законодавства.

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань у сфері цивільного захисту:

 1. забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;
 2. подає голові районної державної адміністрації, департаменту цивільного захисту обласної  державної адміністрації:

пропозиції до проектів державних та регіональних програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

         пропозиції щодо включення до проектів державного і місцевих бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил  районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

 1. здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування голову районної державної адміністрації, департамент цивільного захисту населення обласної державної адміністрації;
 2. подає голові районної держадміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;
 3. координує діяльність сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 4. забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;
 5. бере участь:

у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

у підготовці для подання голові районної держадміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду відповідного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту;

у впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

у розробленні для подання в установленому порядку голові районної держадміністрації планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

в організації та проведенні підготовки органів управління та сил  районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період;

         у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

 1. організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 2. сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;
 3. організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;
 4. разом з службою цивільного захисту в Народицькому районі Територіального управління МНС України у Житомирській області подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;
 5. організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;
 6. перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації;
 7. розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;
 8. готує та вносить на розгляд голови районної держадміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
 9. організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;
 10. організовує та забезпечує роботу районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
 11. готує в межах своїх повноважень для подання голові районної держадміністрації пропозиції щодо заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та контролює їх здійснення;
 12. здійснює у межах своїх повноважень:

контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема за будівництвом об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури;

         контроль за цільовим використанням коштів, виділених з державного і місцевих бюджетів для проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

 1. дає оцінку радіаційній обстановці на територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, організовує проведення радіоекологічного моніторингу і координує роботи з визначення радіаційної обстановки на таких територіях;
 2. готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій;
 3. готує у межах своїх повноважень для подання голові районної держадміністрації пропозиції щодо потреби у видатках на проведення робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
 4. бере у межах своїх повноважень участь у виконанні зобов’язань за міжнародними договорами у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи;
 5. забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці;
 6. організовує роботу із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення;
 7. організовує роботу евакуаційної комісії в районі;
 8. забезпечує отримання та доведення до керівництва органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;
 9. виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

         5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань у сфері житлово-комунального господарства:

 1. бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району;
 2. координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг;
 3. забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;
 4. готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

         удосконалення структури управління та розвитку житлово-комунального господарства району;

         фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

         розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства та формування ринку житлово-комунальних послуг;

         доцільності передачі в управління, оренду або концесію цілісних майнових комплексів житлово-комунального господарства, приватизації підприємств, які задовольняють потреби у житлово-комунальних послугах більш як двох  територіальних громад району та мають важливе соціальне значення;

         удосконалення управління майном підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;

         удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

 1. забезпечує згідно із законодавством реформування житлово-комунального господарства району відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та гласності;
 2. сприяє розробленню проектів благоустрою селища і сіл;
 3. проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, а також дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, що надають житлово-комунальні послуги;
 4. організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в осінньо-зимовий період, а також ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф;
 5. сприяє прийняттю об'єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;
 6. здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства;
 7. вживає заходів до поліпшення роботи підприємств з енергозбереження і оснащення об'єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду району засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;
 8. сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції;
 9. бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів, ліквідації його наслідків;
 10. проводить організаційну та методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері охорони праці та соціального захисту працівника житлово-комунального господарства;
 11. сприяє формуванню та розвиткові комунальної служби у сільській місцевості;
 12. готує пропозиції щодо визначення умов укладення (розірвання) контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрацій, а також погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників цих підприємств;
 13. здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань, у порядку, встановленому законодавством;
 14. розглядає в установленому порядку у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;
 15. інформує населення через засоби масової інформації про програми розвитку комунального господарства району, організовує їх громадське обговорення;
 16. виконує інші функції, передбачені законодавством.

6. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

7. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Сектор очолює завідуючий сектора, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з відповідними директорами департаментів в установленому законодавством порядку.

9. Завідуючий сектора:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;

3) розробляє посадові інструкції працівників сектора та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу сектора, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектора;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектора, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси сектора у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, реєструє в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису сектора в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівника;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису сектора, як підрозділу із статусом юридичної особи;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектора;

16) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державного службовця сектора, присвоєння йому рангу державного службовця, його заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектора;

18) забезпечує дотримання працівником сектора правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази завідуючого сектора, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації вищого рівня.

11. Сектор цивільного захисту населення та житлово-комунального господарства утримується за рахунок коштів державного бюджету, та відноситься до неприбуткової установи.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис сектора затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями завідуючого сектора відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

14. Сектор, як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Перший заступник голови районної 

державної адміністрації                                                                   О.Л.Зоріна