Відділ фінансово-господарського забезпечення є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації

 

Структура відділу:

Начальник відділу-головний бухгалтер -  Васянович Олена Володимирівна

т. 04140-2-11-61

 

Провідний спеціаліст-бухгалтер  - Грабовець Ольга Петрівна 

тел. 04140-2-11-61

 

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень   (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі;

складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством.

Здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень районної державної адміністрації;

веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства; своєчасно подає звітність;

своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

Забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтверджуючих документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;

користування у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

зберігання основних засобів, товарно - матеріальних цінностей та їх раціональне використання ;

участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

дотримання належного технічного, санітарного та протипожежного стану адмінприміщення апарату райдержадміністрації;

здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово- бюджетної дисципліни районної державної адміністрації та ії структурних підрозділів;

здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами районної державної адміністрації, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Передає у встановленому порядку та визначені строки до відділу забезпечення доступу до публічної інформації Народицької районної державної адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

 

Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

Розпорядження голови райдержадміністрації про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації