Відділ організаційної роботи та контролю апарату райдержадміністрації є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.

Структура відділу:

Начальник відділу - Піддубна Лідія Григорівна

т. 04140-2-11-62

е-mail: org_nrda@ukr.net

 

Головний спеціаліст  - Моргулець Лариса Анатоліївна 

тел. 04140-2-11-62

 

Головний спеціаліст - Кравченко Наталія Станіславівна

тел. 04140-2-12-32

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує взаємозв’язки голови районної держадміністрації з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, органами місцевого самоврядування району;        

2) опрацьовує та подає голові райдержадміністрації, його заступникам  проекти службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу, готує до них аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали;

3) за дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату райдержадміністрації перевіряє роботу секторів, відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад району (з питань делегованих повноважень) щодо виконання ними законів України, указів і розпоряджень президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної і районної державних адміністрацій. Систематично інформує з цих питань голову районної державної адміністрації, керівника апарату райдержадміністрації;

4) розробляє проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

5) готує на основі пропозицій заступників голови, керівника апарату, керівників управлінь, відділів, секторів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації проекти перспективних, квартальних і поточних планів роботи, планів проведення інших заходів, що здійснюються райдержадміністрацією;

6) здійснює організаційне забезпечення засідань колегій райдержадміністрації, а також нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації та його заступниками;

7) забезпечує проведення семінарів, нарад, навчань з питань, віднесених до компетенції відділу;

8) аналізує спільно із головним спеціалістом - юрисконсультом апарату райдержадміністрації рішення виконавчих комітетів місцевих рад на предмет їх відповідності Конституції України, законам України; указам і розпорядженням Президента України, іншим актам законодавчої та виконавчої влади, бере участь у підготовці висновків та пропозицій голові райдержадміністрації щодо прийнятих з порушенням законодавства відповідних актів. Надає методичну та практичну допомогу у поліпшенні організації їх роботи;

 9) вивчає подані виконавчими комітетами місцевих рад матеріали з питань адміністративно-територіального устрою та готує пропозиції щодо їх вирішення;

10) за дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, спільно з відповідними управліннями,  відділами, секторами, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації організовує підготовку проектів рішень районної ради, віднесених

до компетенції відділу, і які вносяться на її розгляд головою районної державної адміністрації;

11) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті, управліннях, відділах, секторах, інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, вживає заходи для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників;

12) здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії по роботі з кадрами;

13) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців, а також керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

14) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів державних службовців та осіб, зарахованих до кадрового резерву;

15) здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву на посади державних службовців, проводить роботу з резервом кадрів апарату адміністрації, аналізує та узагальнює практику формування резерву в структурних підрозділах райдержадміністрації;

16) вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті райдержадміністрації, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця;

17) приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, організаційно забезпечує заходи щодо проведення конкурсу кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті райдержадміністрації;

18) розглядає та вносить пропозиції керівнику апарату райдержадміністрації щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними структурними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

19) за дорученням керівництва готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату, керівників та заступників керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

20) оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів, вносить про це записи до трудових книжок;

21) обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату;

22) розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників;

23) за дорученням керівництва оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

24) своєчасно готує документи щодо призначення пенсій працівникам;

25) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників апарату, керівників та заступників керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, що призначаються на посади  розпорядженням голови райдержадміністрації;     

26) оформляє і видає службові посвідчення працівникам апарату та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, проводить оформлення листків тимчасової  непрацездатності працівників апарату, веде табель їх виходу на роботу;

27) у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури  та штатного розпису апарату райдержадміністрації, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах райдержадміністрації;

28) здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків, а також контролює проведення цієї роботи у підпорядкованих установах;

29) спільно із головним спеціалістом-юрисконсультом апарату райдержадміністрації здійснює контроль за дотриманням в апараті, управліннях, відділах, секторах та інших структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах місцевих рад району законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», інших законодавчих актів з питань кадрової роботи та державної служби;

30) здійснює облік та бронювання військовозобов’язаних в апараті райдержадміністрації; забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних в структурних підрозділах райдержадміністрації;

31) здійснює разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації заходи щодо ведення комп’ютерного обліку особових справ державних службовців ІІІ-YІІ категорій, використання його даних у межах повноважень відділу, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри» та своєчасної підготовки і подання до Управління державної служби Головдержслужби України в Житомирській області необхідної інформації на паперових та електронних носіях у встановленому порядку;  

32) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе та членів своєї сім’ї (декларування доходів)     

33) вивчає, узагальнює і поширює нові форми і методи роботи управлінь, відділів, секторів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування району, надає їм методичну і практичну допомогу в поліпшенні та вдосконаленні управлінської діяльності, консультує кадри управлінь, відділів, секторів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад з питань, віднесених до компетенції відділу;

34) розглядає заяви, пропозиції, листи, що направляються для перевірки та вирішення у відділ;

35) виконує інші завдання, покладені на відділ головою районної державної адміністрації та керівником апарату райдержадміністрації.

Положення про відділ організаційно - кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

Розпорядження голови райдержадміністрації про затвердження Положення про відділ організаційно - кадрової роботи апарату райдержадміністрації