Служба у справах дітей

Служба у справах дітей райдержадміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації

 

Структура служби:

Начальник - Кравчук Валентина Миколаївна

т. 04140-2-15-36

е-mail: slugbanar@ukr.net

 

Головний спеціаліст опіки, піклування та усиновлення - Ковальчук Степан Миколайович

тел. 04140-2-15-36

 

Провідний спеціаліст опіки, піклування та усиновлення – Яцько Ольга Сергіївна

тел. 04140-2-15-36

 

Служба відповідно до покладених на нього завдань:

У сфері соціального захисту дітей;

- сприяє дотриманню та захисту особистих,  майнових та житлових прав дітей;

- складає опис майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- сприяє збереженню майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вживає заходів для встановлення опіки над майном;

- веде облік майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- надає роз’яснення з питань підготовки документів щодо відчуження майна дитини;

- організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на забезпечення прав та інтересів дітей;

- здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах для дітей 
незалежно від форми власності, у сім`ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних 
сім`ях, дитячих будинках сімейного типу; 

- надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, інформаційно-роз`яснювальну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей;

- координує зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми  власності у питанні захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

- влаштовує дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передає під опіку, піклування, на усиновлення;

- перевіряє стан роботи щодо захисту прав та законних інтересів дітей у закладах для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан  виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

- представляє у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

- запрошує для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживає заходів до усунення таких причин;

 

У сфері запобігання дитячій бездоглядності:

- реалізує на відповідній території державну політику з питань  захисту прав дітей, запобігання дитячій бездоглядності та правопорушень серед них;

- визначає пріоритетні напрямки поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяє фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові;

- організовує разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо захисту прав та інтересів дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність, запобігання правопорушень серед них;

- веде, в межах компетенції,  державну статистику щодо дітей;

- разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

- організовує дослідження стану дотримання прав дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень, підготовка, в межах компетенції, інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів;

- визначає потребу адміністративно-територіальної одиниці в утворенні спеціальних установ і 
закладів соціального захисту для дітей.

 

У сфері захисту прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

- оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

- сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також розвитку мережі закладів виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, умови проживання в яких наближені до родинних, закладів соціального захисту дітей;

- бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у біологічні сім'ї, сім`ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

- складає акт обстеження житлово-побутових умов потенційного усиновителя, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

- готує звіт про умови проживання, стан здоров`я, виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, у сім'ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників та повернення в біологічні сім`ї;

- здійснює місцевий облік дітей, які можуть бути усиновленими;

- забезпечує ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, позбавлених батьківського піклування і сім`ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти”;

- забезпечує створення, впровадження, керування комплексною системою захисту інформації, що обробляється в ЄІАС “Діти”;

- здійснює моніторинг за достовірністю і своєчасністю внесення змін до ЄІАС “Діти”.

визначає потребу адміністративно-територіальної одиниці в утворенні спеціальних установ і 
закладів соціального захисту для дітей; 

веде облік кандидатів в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники;

веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які можуть бути усиновлені, усиновлених дітей, дітей влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, в сім`ї опікунів, піклувальників та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

подає пропозиції щодо формування державної політики, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері своєї компетенції;

надає організаційну і роз’яснювальну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей та соціально-реабілітаційним центрам  (дитячі-містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю (у разі їх наявності);

розробляє і подає на розгляд обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту дітей;

надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення для знайомства з дитиною та з метою налагодження психологічного контакту;

розглядає в установленому порядку звернення громадян;

проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства. 

 

Положення про службу у справах дітей Народицької районної державної адміністрації  Житомирської області 

Розпорядження голови райдержадміністрації про затвердження Положення про службу у справах дітей Народицької районної державної адміністрації  Житомирської області