ПРАВИЛА

акредитації працівників засобів масової інформації

та незалежних журналістів при Народицькій районній державній адміністрації *

(враховано рекомендації Міністерства інформаційної політики України відповідно листа до Народицької райдержадміністрації за вих. 02-07/31-10 від 31.10.2016)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акредитація журналістів, інших творчих та технічних працівників засобів масової інформації, а також незалежних журналістів та технічних працівників (далі – Акредитовані особи) при Народицькій районній державній адміністрації (далі – Акредитуючий орган) проводиться з метою створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності Акредитованих осіб, яка полягає в забезпеченні права кожного на інформацію, та всебічного, повного й оперативного поширення достовірної інформації про діяльність Акредитуючого органу.

1.2. Акредитація здійснюється на підставі Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» та цих Правил.

1.3. Акредитація не може бути використана для введення цензури, впливу на зміст журналістських матеріалів, іншого утиску свободи засобів масової інформації, обмеження права збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким незабороненим способом.

Акредитація не є дозвільною процедурою.

1.4. Відсутність акредитації в журналіста чи іншої особи не може бути підставою для відмови їй у допуску на відкриті засідання Акредитуючого органу, його структурних підрозділів, а також у допуску в приміщення цього органу.

1.5. Акредитацію проводить головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації за погодженням голови районної державної адміністрації.

 

2. ВИДИ АКРЕДИТАЦІЇ

2.1. Акредитація може бути постійною (безстроковою) та тимчасовою.

2.2. Тимчасова акредитація надається працівникам засобів масової інформації та незалежним журналістам і технічним працівникам за їхньою заявою на строк виконання конкретного редакційного завдання або для заміни постійно акредитованої особи в разі її хвороби, відпустки, відрядження тощо.

Акредитуючий орган може провести тимчасову акредитацію для заходів, які проводяться відповідно до міжнародних або інших спеціальних протоколів (наприклад, заходи за участю найвищих посадових осіб держави).

2.3. У разі, якщо Акредитована особа протягом року не відвідала жодного заходу Акредитуючого органу, він надсилає їй письмовий запит про підтвердження акредитації. Акредитована особа має письмово підтвердити свою акредитацію протягом 45 календарних днів з дня отримання запиту Акредитуючого органу.

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ

3.1. Акредитуючий орган інформує про правила проведення акредитації шляхом оприлюднення їх на офіційному веб-сайті Акредитуючого органу.

3.2. Для акредитації до Акредитуючого органу подається скріплена печаткою та підписом керівника редакції друкованого засобу масової інформації (керівника телерадіоорганізації, інформаційного агентства, Інтернет-видання) заява про акредитацію, у якій мають бути вказані:

1) повна назва засобу масової інформації;

2) прізвище, ім’я та по батькові працівників засобу масової інформації, акредитація яких запитується, їхня належність до творчих або технічних працівників (наприклад, журналіст, оператор, фотокореспондент);

3) поштова адреса, номер телефону (факсу), адреса електронної пошти засобу масової інформації;

До заяви додаються:

1) дві фотографії кожного з працівників, акредитація яких запитується;

3.3. Від засобу масової інформації може бути акредитовано будь-яку кількість осіб.

3.4. Журналісти, технічні працівники, які не є працівниками засобу масової інформації, мають право отримати акредитацію індивідуально для себе. Для цього такі журналісти або технічні працівники подають до Акредитуючого органу підписану ними особисто заяву, у якій мають бути вказані:

1) прізвище, ім’я та по батькові заявника;

2) належність заявника до творчих або технічних працівників (наприклад, журналіст, оператор, фотокореспондент);

3) поштова адреса, номер телефону (факсу), адреса електронної пошти заявника;

До заяви додаються:

1) дві фотографії заявника;

2) копія документа, що підтверджує професійний фах заявника (диплом про спеціальну освіту або документ, що підтверджує членство у відповідному професійному об’єднанні) або рекомендація професійного об’єднання журнілістів.

3.5. Іноземні кореспонденти та представники іноземних закордонних засобів масової інформації для акредитації подають документ про їх акредитацію Міністерством закордонних справ України.

3.6. Заява про акредитацію та супровідні документи надсилаються поштою або подаються до відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації (11400, вул. 1-го Травня, 15, смт. Народичі, Житомирська область).

3.7. У разі неподання окремих документів (подання документів, що не містять усіх необхідних даних) відповідно до підпунктів 3.2., 3.4. - 3.6. цих Правил, Акредитуючий орган повідомляє письмово про це заявника та зупиняє розгляд заяви про акредитацію. Розгляд заяви про акредитацію поновлюється після подання всіх документів (документів, що містять усі необхідні дані) відповідно до підпунктів 3.2., 3.4. - 3.6. цих Правил.

3.8. Акредитація проводиться протягом 5 календарних днів після отримання всіх документів, передбачених підпунктами 3.2., 3.4. - 3.6. цих Правил.

 

4. АКРЕДИТАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ТА ДОСТУП ДО АКРЕДИТУЮЧОГО ОРГАНУ

4.1. Підтвердженням акредитації є акредитаційне посвідчення з фотографією Акредитованої особи.

Акредитаційне посвідчення видається Акредитованій особі протягом 10 календарних днів після акредитації. Акредитаційне посвідчення видається особисто Акредитованій особі під підпис в книзі обліку акредитаційних посвідчень.

У разі зміни відомостей, які вносяться до акредитаційного посвідчення, за письмовою заявою Акредитованої особи їй видається нове посвідчення протягом 10 календарних днів з дня подання заяви.

4.2. У випадку тимчасової акредитації строком до 7 днів акредитаційне посвідчення не видається. Допуск на територію або в приміщення Акредитуючого органу у цьому випадку здійснюється згідно із списком акредитованих осіб та при пред’явленні документа, що посвідчує особу.

4.3. Акредитовані особи для входу на територію або в приміщення Акредитуючого органу пред’являють акредитаційне посвідчення.

Акредитовані особи мають право вносити на територію або в приміщення Акредитуючого органу технічні засоби для аудіо- та відеозапису, фотозйомки (диктофони, фотоапарати, відеокамери зі штативом і без, освітлювальна апаратура тощо), засоби для передачі аудіо- та відеоданих, засоби мобільного зв’язку та портативну комп’ютерну техніку.

4.4. Акредитовані особи мають переважне право на доступ до заходів Акредитуючого органу.

4.5. На територію або в приміщення Акредитуючого органу одночасно може бути допущено не більше чотирьох Акредитованих осіб від однієї телерадіорганізації та двох осіб від одного друкованого засобу масової інформації, інформаційного агентства, Інтернет-видання. Це правило не поширюється на випадки, коли місце проведення заходу дозволяє розмістити більшу кількість Акредитованих осіб.

4.6. У випадку, коли взяти участь в заході висловили бажання Акредитовані особи кількістю, більшою ніж може бути розміщена у відповідному приміщенні Акредитуючого органу, Акредитуючий орган може встановити квотний принцип допуску до місця проведення заходу. Квоти допуску встановлюються окремо для таких видів засобів масової інформації:

1) загальнонаціональні телерадіоорганізації;

2) регіональні та місцеві телерадіоорганізації;

3) друковані засоби масової інформації, тематична спрямованість яких безпосередньо стосується діяльності Акредитуючого органу;

4) інші друковані засоби масової інформації;

5) іноземні кореспонденти та представники іноземних засобів масової інформації;

6) інформаційні агентства;

7) Інтернет-видання;

8) незалежні журналісти та технічні працівники.

Квоти допуску мають бути справедливими.

4.7. У випадку, коли захід проводиться відповідно до міжнародних або інших спеціальних протоколів, можуть встановлюватись особливі умови допуску Акредитованих осіб до такого заходу. Такі особливі умови оприлюднюються на офіційному веб-сайті Акредитуючого органу.

У випадку, коли для засобів масової інформації передбачається тільки протокольна зйомка, повідомлення про це оприлюднюється на офіційному веб-сайті Акредитуючого органу. На протокольну зйомку допускаються тільки технічні працівники в такій кількості: один оператор від телерадіорганізації, один фотокореспондент від друкованого засобу масової інформації (інформаційного агентства, Інтернет-видання).

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ АКРЕДИТУЮЧОГО ОРГАНУ

5.1. Акредитуючий орган забезпечує:

1) завчасне сповіщення Акредитованих осіб про дату, час і місце запланованих засідань, нарад та інших заходів шляхом поширення анонсів заходів електронною поштою та/або факсом, розміщення на офіційному веб-сайті;

2) надання Акредитованим особам при проведенні прес-конференцій і брифінгів окремих місць для сидіння, місць для установлення апаратури, придатних для аудіо- та відеозапису, передачі аудіо- та відеоданих;

3) роз’яснення Акредитованим особам порядку роботи Акредитуючого органу, його підрозділів, посадових і службових осіб, можливостей і способів отримання інформації про їхню поточну діяльність і плани роботи;

4) надання необхідних для роботи інформаційних матеріалів, стенограм, протоколів та інших документів в паперовій та/або електронній формі;

5) проведення усіх відкритих заходів у приміщеннях, які мають достатню площу і місця для розміщення максимальної кількості Акредитованих осіб;

6) інші необхідні умови для виконання Акредитованими особами їхніх професійних обов’язків шляхом створення та устаткування відповідними технічними засобами (телефон, факс тощо) прес-центру або іншого місця для роботи Акредитованих осіб.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКРЕДИТОВАНИХ ОСІБ

6.1. Акредитовані особи мають право:

1) завчасно отримувати інформацію про заплановані заходи Акредитуючого органу;

2) при пред'явленні акредитаційного посвідчення безперешкодно проходити в робочий час у приміщення Акредитуючого органу, в яких розташовані його структурні підрозділи;

3) бути присутніми, незалежно від дня і часу проведення, на відкритих заходах Акредитуючого органу, його структурних підрозділів, у тому числі на брифінгах, прес-конференціях та інших заходах, що спеціально організуються для засобів масової інформації;

4) одержувати необхідну інформацію від співробітників Акредитуючого органу, у тому числі на брифінгах, зустрічах і прес-конференціях;

5) знайомитися з інформаційно-довідковими матеріалами (порядок денний, стенограми засідань, тексти заяв, прес-релізи тощо), а також одержувати їх паперові та/або електронні копії;

6) користуватися власною технічною апаратурою для проведення аудіо- та відеозапису, фотозйомки, передачі аудіо- та відеоданих; використовувати аудіо-, відео- та фотоматеріали Акредитуючого органу;

7) користуватися спеціально призначеними для цього телефонами (факсами) Акредитуючого органу для місцевого зв'язку із засобом масової інформації та передачі оперативних повідомлень;

8) використовувати технічні засоби, наявні в прес-центрі чи іншому місці, створеному Акредитуючим органом для роботи Акредитованих осіб.

6.2. Акредитовані особи користуються всіма іншими правами відповідно до законодавства України.

6.3. Акредитовані особи зобов’язані:

1) добросовісно користуватися своїми правами і не зловживати ними;

2) поважати права і не заважати роботі інших Акредитованих осіб;

3) дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Акредитуючого органу щодо підтримання порядку на території органу. Такі правила розміщуються на офіційному веб-сайті Акредитуючого органу та/або повідомляються Акредитованій особі під підпис;

4) не втручатися у проведення заходів, на яких вони присутні, якщо цей захід не організовано спеціально для засобів масової інформації;

5) дотримуватися правил, які визначені для спеціальних заходів.

 

7. ПРИПИНЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ

7.1. Акредитуючий орган може припинити акредитацію особи в разі:

1) визнання особи судом винною у вчиненні в приміщенні або на території Акредитуючого органу адміністративного правопорушення чи злочину;

2) систематичного грубого порушення підпунктів 3-5 підпункту 6.3. цих Правил.

3) за оприлюднення неправдивої, забороненої інформації та інші протиправні дії, згідно чинного законодавства, на підставі ст. 2, 6, 24, 25 Закону України «Про висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», статті 25, 26 Закону України «Про інформацію», статті 37, 41 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», статей 46, 47 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів.

Рішення про припинення акредитації приймається головою районної державної адміністрації.

Рішення про припинення акредитації має бути вмотивованим, оформляється письмово та видається особі, акредитацію якої припинено, протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення. У рішенні про припинення акредитації вказується посадова особа (орган), яка прийняла відповідне рішення, дата рішення та порядок його оскарження.

7.2. Акредитація також припиняється:

1) у разі завершення строку тимчасової акредитації;

2) у разі непідтвердження Акредитованою особою (засобом масової інформації) своєї (своїх працівників) акредитації відповідно до підпункту 2.3. цих Правил;

3) за заявою засобу масової інформації (щодо однієї або всіх акредитованих від засобу масової інформації осіб). При цьому засіб масової інформації може акредитувати іншу особу (осіб) замість тієї, акредитація якої припиняється.

7.3. Припинення акредитації з підстав, інших ніж вказані в підпунктах 7.1.-7.2. цих Правил, не допускається.

7.4. У разі припинення акредитації акредитаційне посвідчення підлягає поверненню Акредитуючому органу.

7.5. Припинення акредитації можуть бути оскаржені в порядку адміністративного судочинства.

 

__________________________________________

*Визнати такими, що втратили чинність, Правила акредитації представників засобів масової інформації при Народицькій районній державній адміністрації у редакції від 15.09.2016 року.